مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت تقاضا دارد تا نگاهی هم به سفره مردم بکند!

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ بسیاری از وعده هایی که دولت می دهند، یا قابل اجرا نیست و یا عمل کردن به آن زمان بر است.

ظاهرا وعده ای که دولت درباره بهبود معیشت مردم داده است نیز خارج از این دو حالت نیست.

طی چندروز گذشته، بسیاری از سایت های خبری از حذف شدن تن ماهی از سفره مردم خبر دادند.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت تقاضا دارد تا نگاهی هم به سفره مردم بکند!