مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد تا به این موضوع رسیدگی کنند. 

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛  نزدیک به دو دهه است که اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی ساخت و ساز جریان داشته و همچنان ادامه دارد.

ضمن ابنکه در جریان این ساخت و ساز ها یک خیتبان هم حذف گردید.

این وضعیت هم برای ساکنان این منطقه و هم برای عابرین مشکل ترافیکی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر وضعیت فعلی برازنده یک مرکز مهم مثل مجلس که باید الگوی نظم و انضباط قانونمداری باشد،  نیست و منظر ناخوشایندی را باعث شده است.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد تا به این موضوع رسیدگی کنند.