مسئولین آموزشی هرساله وعده های اجرای عدالت را می دهند ؛ اما در عمل شاهد آن نمی باشیم .مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت امید دارد؛ که مسئولین امر نظام آموزشی به گفته های خود عمل نمایند.

به گزارش  گویای صنعت، در گزارش روز سخن مدیرمسئول امده است که ؛ نظام آموزشی ما باید در تمام مراحل آموزش پایه که اجباری است ، متاسفانه دهها مدرسه با عناوین دولتی ، غیرانتفاعی، سمپاد، شاهد، مدارس بین المللی در سطح آموزش و پرورش فعالیت می کنند؛ که وجود خود این مدارس برای فرزندان تشنه علم و تحصیل از نظر روحی و روانی آزار دهنده و آسیب زننده هست و با روح عدالت آموزشی و اجتماعی در تعارض است .

هرچند که مسئولین آموزشی هرساله وعده های اجرای عدالت را می دهند ؛ اما در عمل شاهد آن نمی باشیم .

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت امید دارد؛ که مسئولین امر نظام آموزشی به گفته های خود عمل نمایند.