بنده به عنوان یک شهروند دیگر قادر نیستم پله های پل عابر پیاده و ...را به راحتی طی کنم و برای انجام آن با مشکلات زیادی مواجه می شوم . به همین دلیل باید از پله برقی استفاده کنم ، اما متاسفانه در برخی از مواقع شاهد خراب بودن پله برقی ها هستم.لطفا رسیدگی های لازم در این خصوص را انجام دهید.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که ،بنده به عنوان یک شهروند و علی الخصوص سالمندان دیگر قادر نیستم پله های پل عابر پیاده و …را به راحتی طی کنم و برای انجام آن با مشکلات زیادی مواجه می شوم . به همین دلیل باید از پله برقی استفاده کنم ، اما متاسفانه در برخی از مواقع شاهد خراب بودن پله برقی ها هستم.
لطفا رسیدگی های لازم در این خصوص را انجام دهید.