به اعتقاد مدیر مسئول سایت مذکور به منظور جلوگیری از پیامد و معضلات اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی از حاکمیت و مسئولان قضائی ، تقنینی و اجرایی کشور تقاضا می شود ؛ تا حضور و اقامت این دسته از اتباع خارجی را کنترل و نظارت بایسته و شایسته نمایند ؛ تا از وقوع هرگونه حوادث و رویداد ناگوار در جامعه و کشور پیشگیری به عمل آید.

به گزارش گویای صنعت، مدیرمسئول شبکه خبری گویای صنعت در سخن روز خود اورده است ؛ که اخیرا وجود نیروهای اتباع خارجی در کشور اعم از قانونی و غیر قانونی به طور بی سابقه ای روند افزایشی یافته است .
مدیرمسئول این سایت معتقد است که مشاهدات میدانی ما حاکی از این امر است ؛ که در فضای کسب وکار و نیز اماکن شهری، روستایی، مشاغل ساخت و ساز ، کشاورزی، دامداری و نیز فروشگاه های کشور، این نیروهای اتباع خارجی حضور پررنگی دارند .
به اعتقاد مدیر مسئول سایت مذکور به منظور جلوگیری از پیامد و معضلات اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی از حاکمیت و مسئولان قضائی ، تقنینی و اجرایی کشور تقاضا می شود ؛ تا حضور و اقامت این دسته از اتباع خارجی را کنترل و نظارت بایسته و شایسته نمایند ؛ تا از وقوع هرگونه حوادث و رویداد ناگوار در جامعه و کشور پیشگیری به عمل آید.