مدبر مسئول گویای صنعت بر تاکید بر سازمان محیط زیست تقاضا دارد تا با نظارت عالیه و کامل از تخریب و منابع طبیعی کشور جلوگیری کند.

به گزارش گویای صنعت، طی روزهای اخیر، اخباری مبنی بر خشک شدن یک چشمه ۷هزار ساله در تهران و خروجی شبکه های اجتماعی، بر روی سایت های خبری و رسانه های گروهی، جاخوش کرد.

به گزارش شبکه خبری گویای صنعت که؛ البته شنیدن این خبر جایتاسف دارد و در حالیکه روز به روز شرایط مان در زمینه محیط زیست و زیست شهری بحران تر می شود ، باید تلاش کنیم تا با مدیریت صحیح و استاندارد از نابودی منابع طبیعی و خدادادی کشور عزیزمان ایران؛ همچنین محیط زیست خود جلوگیری به عمل آوریم .

مدبر مسئول بر تاکید بر سازمان محیط زیست تقاضا دارد تا با نظارت عالیه و کامل از تخریب و منابع طبیعی کشور جلوگیری کند.