بی توجهی به چنین مسئله ای می تواند بعدها اتفاقات بدتری را رقم بزند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ نظارت بر ایستگاه های مترو آنطور که بایدباشدنیست، متاسفانه بارها دیده شده است که مسافران مترو و البته دست فروش هایی که در آنجا کار می کنندبه استعمال دخانیات مشغول می شوند.

باتوجه به بسته بودن فضای مترو ،این رفتار غیر مسئولانه ازسوی برخی از مسافران می تواند منجر به حادثه شود.

همچنین وجود چنین رفتارهایی نشان دهنده عدم نظارت کافی برمترو از سوی کارکنان ان است.

بی توجهی به چنین مسئله ای می تواند بعدها اتفاقات بدتری را رقم بزند.