مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت، مجلس، روسای قوا تقاضا دارد تا برای حل مشکل معیشتی سفره مردم و درآمد اقشار کم درآمد، تمام تلاش و توان خود را بکار گیرند.

به گزارش گویای صنعت، مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آورده است که ؛ خبری امد مبنی بر اینکه حقوق ۳۵ ساعت اضافه کاری پرستاران فقط کفاف یک کیلو گوشت مرا می دهد!

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت، مجلس، روسای قوا تقاضا دارد تا برای حل مشکل معیشتی سفره مردم و درآمد اقشار کم درآمد، تمام تلاش و توان خود را بکار گیرند.