مدیر مسئولین گویای صنعت تقاضا دارد، مسئولین فکری به حال مهار تورم کرده و هر چه زودتر راه حلی برای مهار تورم پیدا کنند‌.

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول شبکه گویای صنعت آمده است که ؛ متاسفانه موادغذائی و امثال آن روز به روز در حال گران شدن هستند .
همچنین با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم کاهش زیادی پیدا کرده است .

مدیر مسئولین گویای صنعت تقاضا دارد، مسئولین فکری به حال مهار تورم کرده و هر چه زودتر راه حلی برای مهار تورم پیدا کنند‌.