مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد تا؛  این بحران را جدی بگیرند و قبل از اینکه فرصت ها از دست برود، اقدام مفیدی انجام دهند.

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول آمده است که؛ متاسفانه چندسال است که با بحران کمبود آب در کشور مواجه هستیم ؛ اما اقدام مفیدی در راستای مدیریت آب و یا فرهنگ سازی صرفه جویی صورت نگرفته است .

اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند ؛ می تواند برای کشور و به خصوص مناطقی که از کمبود آب رنج می برند ، مشکل آفرین باشد.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد تا؛  این بحران را جدی بگیرند و قبل از اینکه فرصت ها از دست برود، اقدام مفیدی انجام دهند.