لطفا در این لحظات واپسین عمر دولت سیزدهم یکبار روی حرف خود بمانید!

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول گویای صنعت آمده است که؛ مسئولین دولت سیزدهم در حرف ، وعده ارتقای معیشت مردم و گسترده شدن سفره مردم را می دهند ، اما آنچه در عمل میبینیم حذف زیر پوستی و مخفیانه کالاهای مشمول فهرست ارز ترجیحی است . لطفا در این لحظات واپسین عمر دولت سیزدهم یکبار روی حرف خود بمانید!