چرا مسئولین فکری برای ناوکان حمل و نقل فرسوده تهران نمی کنند؟این وضعیت تاکی باید ادامه پیدا کند؟شاید با بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عده کمتری به فکر استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی بیافتند.

به گزارش گویای صنعت،در سخن روز مدیر مسّول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛چرا مسئولین فکری برای ناوکان حمل و نقل فرسوده تهران نمی کنند؟این وضعیت تاکی باید ادامه پیدا کند؟شاید با بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عده کمتری به فکر استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی بیفتند.