مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت تقاضا دارد که وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی را بیشتر کند.

به گزارش  گویای صنعت،در گزارش روز مدیر مسئول آمده است که؛ تعدادی از مراکز درمانی برای کسب درآمد بیشتر به ترفندهای غیر منطقی دست می زنند.

برخی از پزشکان این مراکز هنگام مراجعه بیماران برای درمان سرپایی به بهانه های واهی ، بیمار را وادار به اقامت و بستری در آن مرکز می کنند و بعد از ۲،۳روز بستری در آن مرکز ، اورا مرخص می کنند.
در صورتیکه از همان اول بیمار شرایط حاد نداشته و فقط از ترس هشدارهای پزشک مجبور به اقامت در مرکز درمانی می شود.

این مشکل برای بیمارانی که دارای بیمه های تکمیلی هستند به وفور به چشم می خورد.

به گزارش شبکه خبری گویای صنعت، اگر چه بیماران در این حالت هزینه ای ناچیز پرداخت می کنند ؛ اما از سقف پوشش تکمیلی آنها کاسته می شود و در ثانی طی این چندروز بستری بیمار و هم همراه او نگرانی بی مورد را تجربه می کنند و اما در این میان فقط پولی از شرکت بیمه به حساب مرکز درمانی سرازیر می شود ؛که واقعا غیرمشروع است.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت تقاضا دارد که وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی را بیشتر کند.