حال پرسش دیگر بنده این خواهدبود مسئولانی که سالها با بی تدبیری و بی کفایتی وضعیت صندوق های بازنشستگی را به این روز سیاه کشانده اند، چگونه جریمه و نقره داغ می شوند؟ اصلا کسی آنها را به خاطر عملکردشان مواخذه می کند؟ چرا ما مردم باید تاوان بی کفایتی مدیران را بدهیم؟

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ در خبرها آمده است که ازسال ۱۴۰۳قانون افزایش بازنشستگی اجرا خواهدشد. به عنوان یک بیمه پرداز تامین اجتماعی از مسئولین این پرسش را دارم که برفرض اگر کسی در پرداخت حق بیمه ماهانه خود تاخیرکند یا کمتراز میزان تعیین شده در قانون بپردازد، سازمان تامین اجتماعی چه برخوردی بااوخواهدداشت؟ آیا اورا با مبالغ جریمه بالا نقره داغ نخواهدکرد؟ قطعا همینطور خواهدبود؟
حال پرسش دیگر بنده این خواهدبود مسئولانی که سالها با بی تدبیری و بی کفایتی وضعیت صندوق های بازنشستگی را به این روز سیاه کشانده اند، چگونه جریمه و نقره داغ می شوند؟ اصلا کسی آنها را به خاطر عملکردشان مواخذه می کند؟ چرا ما مردم باید تاوان بی کفایتی مدیران را بدهیم؟