در این بین باید مسئولین شهرداری در انتخاب پیمانکاران فقط از سررفع مسئولیت و عایدی این پروژه ها ،از مواد و مصالح کم کیفیت استفاده می کنند و همین مواد کم کیفیت را با بدترین شیوه و بدون احساس مسئولیت به کار می برند و نتیجه کار به نحوی می شود که دوباره همان معابر را باید با هزینه های بیشتر اصلاح و مرمت کرد .

به گزارش گویای صنعت،اقدام شهرداری تهران در مرمت و بازسازی آسفالت معابر شهری اقدام پسندیده و قابل تقدیر است .اما در این بین باید مسئولین شهرداری در انتخاب پیمانکاران فقط از سررفع مسئولیت و عایدی این پروژه ها ،از مواد و مصالح کم کیفیت استفاده می کنند و همین مواد کم کیفیت را با بدترین شیوه و بدون احساس مسئولیت به کار می برند و نتیجه کار به نحوی می شود که دوباره همان معابر را باید با هزینه های بیشتر اصلاح و مرمت کرد .