مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت تقاضای رسیدگی دارد.

به گزارش گویای صنعت، مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آورده است که ؛ در خبرها آمده در حدود ۱۵ استان کشور نان گران شده و بنظر می رسد دولت برنامه دارد گران کردن نان را در سایر شهرها و استان ها ، البته با چراغ خاموش دنبال کند .
از آنجاییکه نان در حال حاضر قوت غالب بیشتر مردم شده و دسترسی کمتری به برنج،گوشت و مرغ بخاطر گرانی های فزاینده دارند، مسئولین توجه کنند که حداقل نان را از سفره اقشار ضعیف مردم حذف نکنند.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت تقاضای رسیدگی دارد.