حریم خصوصی خانه شما باید تنها بین شما دونفر (و فرزندان) باقی بماند. در حفظ این حریم و اطلاعات خصوصی تفاوتی بین خانواده ی همسر و خانواده ی خودتان وجود ندارد.

به گزارش گویای صنعت، اختلافتان را با کسی درمیان نگذارید:

🔹حریم خصوصی خانه شما باید تنها بین شما دونفر (و فرزندان) باقی بماند. در حفظ این حریم و اطلاعات خصوصی تفاوتی بین خانواده ی همسر و خانواده ی خودتان وجود ندارد.

⭕️زمانی که هرکسی را از اختلافات درون خانواده خود باخبر می‌کنید، به او این اجازه را داده اید که شما را قضاوت کند و برای شما راهکار تجویز نماید.
پس انتخاب با خود شماست.