مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گفت، شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه فناوری کشور به عهده دارند. در حقیقت توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحالتوسعه ، مرهون شرکت های دانش بنیان است . شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین مولفه های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند.

به گزارش گویای صنعت، سعید صادقی اظهار داشت : در دنیای پر تحول امروز، زیربنای اقتصادهای صنعتی، از محوریت منابع به محوریت سرمایه های فکری جابه جا شده و به همین دلیل اهمیت عامل دانش در اقتصاد روزافزون می شود.
وی افزود : توجه به اقتصاد دانش بنیان، یکی از مهم ترین راهبردهای اقتصاد ایران در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و در این میان حمایت از شرکت های دانش بنیان یک الزام اساسی است. از جهتی حمایت از این شرکت ها، بدون شناسایی آسیب های پیش روی آن ها میسر نیست.
صادقی گفت : حمایت از طریق آشنا ساختن شرکت های دانش بنیان به امور تجاری سازی و بازاریابی مهم ترین اولویت های سیاستی در حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می شود و مسائلی مربوط به تامین مالی و تامین سرمایه بر خلاف تصور رایج در رده های بعدی قرار گرفته اند.
وی افزود :در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان طی ۱۱ ماهه سالجاری تعداد۱۰ واحد تولیدی شناسایی و با حمایت مالی شهرکهای صنعتی دانش بنیان شدن و تعداد ۴۰ واحد تولیدی مستعد دانش بنیان شدن دیگر نیز مورد شناسایی قرار گرفتند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران تصریح کرد حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاههای داخلی و خارجی از اولویت های این شرکت بوده و در سالجاری در نمایشگاههای مختلف مورد حمایت مالی قرار گرفتند
صادقی با اشاره به ضرورت تداوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ادامه داد و گفت : برای معرفی شرکت‌های دانش بنیان که دارای طرح استارتاپی می باشند با هدف جذب سرمایه گذار در زمینه تصفیه پساب و پسماند صنعتی همایش استارتاپی برگزار شد که خروجی آن منجر به عقد قرارداد با سرمایه گذار شده است