استاندار تهران با اشاره به اینکه مالیات رشد حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زند، گفت: شفافیت در هزینه کردها مردم را به پرداخت مالیات ترغیب می‌کند.

به گزارش گویای صنعت،علیرضا فخاری در نشست با مدیران مالیاتی استان تهران، با اشاره به اهمیت جایگاه مالیات در جامعه، آن را یکی از ارکان اجرای عدالت مالی در کشور دانست و اظهار کرد: در گذشته از مالیات به عنوان یک عنصر نامطلوب یاد می‌شد، در حالی که مالیات حامی اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است.

فخاری بیان کرد: مالیات یکی از عوامل تولید عدالت در اقتصاد عام است و کمک می‌کند سطوح عدالت در درآمد هزینه‌ها بین اقشار مختلف جامعه تراز شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیات رشد حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زند، بیان کرد: باید برای تبیین جایگاه واقعی مالیات در جامعه و تغییر ذهنیت‌ها در این حوزه تلاش مضاعف صورت بگیرد، چرا که اگر شخصی ببیند از مالیاتی که پرداخت می‌کند در حوزه‌های اجتماعی، درمانی و فرهنگی استفاده می‌شود و مسیر مالیاتی و هزینه کردها شفاف است، به پرداخت مالیات ترغیب می‌شود.

استاندار تهران بر ضرورت تشکیل فضای حکمرانی مالی به منظور پیشرفت اقتصادی کشور، تاکید کرد.

وی تبیین آثار عدم پرداخت مالیات در جامعه و ضرورت سهیم شدن مردم در مشارکت‌های اجتماعی را بسیار مهم دانست و افزود: بخشی از مشارکت‌ها در راستای شفاف سازی ایجاد و به سیستم مالی کشور کمک می کند.