در این مرحله از طرح ۹۰۹ نفر از سارقین دستگیرشدند.

به گزارش گویای صنعت، طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت و روسای پلیس های تخصصی در ستاد فرماندهی انتظامی تهران برگزار گردید.