باب الحوائجی گفت: در جهت رشد و توسعه ری و نیز بخش فشافویه در سفرریاست جمهور به ری، مصوباتی از جمله طرح کمربندی فشافویه مورد مطالعه قرار گرفت. اجرایی شدن این موضوع را در دستور کار قرار داده، در فاز مطالعاتی به سر می برد و به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

به گزارش گویای صنعت، دکتر مهدی باب الحوائجی فرمانده ویژه شهرستان ری و معاون استاندار تهران در گفتگوی اختصاصی خبرنگار گویای صنعت در رابطه با تاکیدات اخیر رئیس جمهور به اعضای دولت برای توجه ویژه به نهضت تکمیل طرح های نیمه تمام تا پایان سال جاری ، سهم شهرستان ری در اتمام پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی چقدر است، بیان کرد: در جهت رشد و توسعه ری و نیز بخش فشافویه در سفرریاست جمهور به ری، مصوباتی از جمله طرح کمربندی فشافویه مورد مطالعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این موضوع را در دستور کار قرار داده، در فاز مطالعاتی به سر می برد و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی در سوال دیگر خبرنگار دررابطه با اینکه سازمان هاو ادارات شهرستان ری برای هوشمندسازی شهر و اتصال به پنجره واحد خدمات رسانی در این شهرستان از زیر ساخت لازم برخوردار است، بیان کرد: درصدی از آن زیرساخت ها عملیاتی و اجرایی و درصدی در حال انجام است.

وی ادامه داد:  مدیران و دستگاه های اجرایی در جهت توانمندساختن خود و بهره گیری از دانش IT در زمینه هوشمندسازی باید اقدامات جدی تری انجام دهند.