تغییر کاربری اراضی همواره به‎مثابه معضلی اساسی در کشور مطرح بوده که ضمن آن بسیاری از اراضی کشاورزی، منابع مقابله با این معضل دیرینه به یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم تبدیل شده و آیت الله رئیسی ضمن تاکید مستمر بر این امر، بر پیگیری اقدامات عملیاتی در این زمینه تاکید کرده است.

به گزارش گویای صنعت، در این میان با توجه به وسعت سرزمینی استان تهران و حساسیت نسبت به اراضی استان به ویژه در شهرستان هایی همچون دماوند، شمیرانات و شهریار به عنوان ریه های تهران، حفظ اراضی اولویت بوده و علیرضا فخاری به عنوان سکاندار استان تهران در جلسات مختلف خطاب به معاون عمرانی، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دیگر مسئولان ضمن تاکید بر شناسایی نظام مسائل استان با اولویت حفظ اراضی، اجرای اقدامات عملیاتی و اثربخش در این حوزه را مورد تاکید قرار داده است.

بر همین اساس جلسات مقابله با ساخت و سازهای هر شهرستان با حضور فرمانداران، شهرداران و روسای دستگاه های به ریاست معاون عمرانی استاندار تهران در استانداری برگزار و ضمن احصا وضعیت ساخت و سازها و مرور اقدامات دستگاه ها، به شکل مبسوط پیشنهادات عملیاتی جهت تسریع در فرآیند مزبور انجام شد.

علیرضا فخاری با اشاره به آمار تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز طی دو سال اخیر در سطح استان اظهار داشت: ۱۳ هزار و ۷۴۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ و در سه ماه اول سال جاری ۳ هزار ۸۷۴ مورد تخریب چنین ساخت وسازهایی در سطح استان انجام شده است.

وی در مورد وضعیت شهرستان دماوند ادامه داد: ۳۱۹ هزار و ۵۳۶مترمربع اراضی در شهرستان دماوند طی سال ۱۴۰۱ آزاد شده، در این راستا ۲ هزار و ۲۲۴ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز به مقام قضایی ارجاع شده و ۲ هزار و ۹۷۶مورد تخریب و قلع و قمع صورت گرفته است.

استاندار تهران عنوان کرد: در سه ماه ابتدای سال جاری ۴۱۳ هزار و ۳۸ مترمربع از اراضی شهرستان دماوند آزاد شده، ۳۱۹۰ مورد توقف عملیات ساختمانی صورت گرفته و تعداد ۹۴۰ مورد پروند تخلف به دستگاه قضایی ارجاع و ۱۳۴۴مورد تخریب و قلع و قمع انجام شده است.

فخاری سپس در مورد وضعیت شهرستان شمیرانات گفت: در سال ۱۴۰۱ میزان اراضی آزاد شده در شهرستان شمیرانات ۴۶۰ هزار و ۴۱۸ مترمربع بوده، همچنین ۱۵۲۰ مورد توقف عملیات ساختمانی صورت گرفته و ۵۷۰ مورد پرونده تخلف به مقام قضایی ارجاع و ۳۴۱ مورد تخریب و قلع و قمع شده است، این میزان در سه ماه اول امسال ۲۹ هزار و ۴۰۴ مترمربع اراضی آزاد شده، ۴۱۶ مورد توقف عملیات ساختمانی و ۱۴۵ مورد تخریب و قلع و قمع صورت گرفته و ۲۶۹ پرونده تخلف به مقام قضایی ارجاع شده است.

استاندار تهران تاکید کرد: در پیگیری اقدامات مختلف، همواره منافع شهروندان اولویت دارد و در زمینه حفظ اراضی، این موضوع با جدیت دنبال می شود تا ضمن حفظ اراضی برای نسل های آینده، زمینه برای آسایش و رفاه هموطنان فراهم شود.