با توجه به شیوه نامه اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل کشور و ایجاد ظرفیت قانونی در راستای تعیین تکلیف املاکی که دارای رای تخریب کمسیون ماده به صورت کلی و یا ترکیبی قبل از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میباشند در اسرع وقت به مناطق سه گانه شهرداری قرچک جهت پیگیری و تعیین جریمه و عوارض قانونی مراجعه نمایید.

به گزارش گویای صنعت، به اطلاع مالکین دارای رای تخریب کمسیون ماده ۱۰۰ (اعاده به حالت اولیه) میرساند: با توجه به شیوه نامه اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ایجاد ظرفیت قانونی در راستای تعیین تکلیف املاکی که دارای رای تخریب کمسیون ماده به صورت کلی و یا ترکیبی قبل از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میباشند در اسرع وقت به مناطق سه گانه شهرداری قرچک جهت پیگیری و تعیین جریمه و عوارض قانونی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است حداکثر مهلت پرداخت کلیه عوارض مربوطه تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می‌باشند و پس از آن آرا تخریب و اعاده به قوت خود باقی خواهد ماند.