قحطی در بنیاد شهیدازموقعی که مسئول جدید روابط عمومی بنیاد شهید امده، قحطی شدید دران  پیش امده بطوریکه همه جانبازان و ایثارگران اعتراض میکنند ولی صدایشان بجایی نمیرسد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از ماهین نیوز،  قحطی در بنیاد شهیدازموقعی که مسئول جدید روابط عمومی بنیاد شهید امده، قحطی شدید دران  پیش امده بطوریکه همه جانبازان و ایثارگران اعتراض میکنند ولی صدایشان بجایی نمیرسد؛ حتی جلوی سازمان ملل هم تحصن میکنند به فریادشان نمی رسند گویا کل بودجه فقط صرف پرداخت اضافه کاری و معوقات و ترفیعات روابط عمومی میشود خبرنگار ماهین نیوز شگرد انها را باز گو کرد که در  مرکز تحقیقات ماهین نیوز نگهداری میشود.