حجة الاسلام والمسلمين داود احدی ریاست اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی بمناسبت پیروزی های غرور آفرین امت فلسطین پیامی ارسال کرد.

به گزارش گویای صنعت، حجه الاسلام والمسلمین داود احدی ریاست اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی بمناسبت پیروزی های غرور آفرین امت فلسطین پیامی ارسال کرد،

متن پیام از این قرار است؛

 

قیام مردم مستضعف بر علیه امپریالیسم جهان خوار

مردمی که سالیان سال تحت سیطره یوغ ظالمان و جنایتکاران جهان
خون به دل شده، زجر کشیده اند،
فرزندانی که جان خود را از دست داده ، کودکانی که داغ یتیمی بر چهره خود دیده اند، امتی که بی خانمان شدند، زنانی که مظلومانه بی سرپرست شدند ،
اینها همه بخشی از اقدامات جنایتکارانی است که در جهان تاریکی و پلیدی می آفرینند و اما در سوی دیگر و در چرخشی دیگر، از این گوی عظیم هستی،
سپیدی و روشنایی ظهور دارد
تا پلیدی ها را چون فرشتگان آسمانی بزدایند و محو کنند،
بلی، ما از امتی صحبت می کنیم که نمی توانیم براحتی آنرا درک کنیم
خانواده ای را که چهار یا پنج و هر خانواده حداقل یک نفر را تقدیم قبلگاه خود کرده است،
بلی ،ما نمی توانیم خشم در نهان چنین امتی که سالها در گلو فرو خورده را دریافت کنیم،
هرگز نمی توانیم با خود براحتی مکاشفه کنیم، که از میان برداشتن چنان دشمنی برای چنین امتی به مانند آب گوارایی بر داغ کهنه قلب زخم خورده اوست،
هرگز بر امتی که سالیان سال،
مال و جان و عرض و ناموس او برای دشمن پلیدش مباح بوده، چیزی خوشایندتر از انتقام نیست ،
تقاصی که نه تنها یک انتقام معمولی بلکه دفاع از کیان و البته همه داشته های محسوب می شود،
شاید ما ندانیم و ادراک نکنیم ؛ بر مسلمانی که خاک او و ناموس او مورد تعدی قرار گرفته چه می گذرد،
اما یک چیز را خوب می دانیم و آن مهم این هست ؛در میان چنین هیاهویی و اینگونه تقابلی از خیر و شر،
مکتبی پای بر عرصه چنین معادلات ظالمانه از جهان گذارد،
که آنچنان عزت و شرف و آبروی مسلمان را در جهان ستود
تا معجزه ها و شگفتی ها را بتوان دید و حیرت کرد،
معجزه ای بنام مکتب زلال اسلام،
مکتب روح الله الموسوی خمینی در رگهای اسلام ، خونی به جریان گذارد که آنگاه اسلام را با تمام زوایای آن و با تمام هیمنه و ابهت و زیبایی آن بتوان دید و تجسم کرد و احیانا به مسلمانی خود بالید و حض کرد
که شریعت را بدون این زوایا به چه کار آید و به چه فایده است،
در حالی که شریعت اسلام هویتی عمیق در جهان هستی دارد که بدون چنین هویتی نه من و نه شما نمی توانیم خود را مسلمان بنامیم و البته
نمی توانیم اثر واقعی و راستینی از اسلام ناب محمدی در جهان هستی ، رویت کنیم.
و این تفکر چه زیبا تداعی می شود زمانیکه فلسطین قهرمان و مسلمان پیروز چنین نبردی است ،
که نام او بر قامت رَخشان قدس و بر تارک بلند اسلام نقش دارد.

حجت الاسلام داود احدی

اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی