نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی و فرآورده از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت،قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی اعلام شد.
قیمت‌ها به شرح زیر است؛
بازوی کبابی ساده هرکیلوگرم ۹۵هزار تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هرکیلوگرم ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده هرکیلوگرم ۱۳۸هزار و ۴۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هرکیلوگرم ۱۷۱هزار تومان
ران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هرکیلوگرم ۱۲۰هزار تومان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هرکیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق هرکیلوگرم ۱۳۸هزار و ۷۰۰تومان
سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۳۸ هزار و ۷۰۰تومان
سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون آرد بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۷۱ هزار تومان
فیله مرغ هرکیلوگرم ۱۹۸هزار تومان
گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۲۷هزار تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هرکیلوگرم ۱۳۱ هزار تومان
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰گرمی ۱۸ هزار تومان
جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۲۵ هزار تومان
دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۸ هزار تومان
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۴۲ هزار تومان