استاندلر تهران گفت: ظرفیت سمن‌ها جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه با تشکل‌های مردم نهاد به مناسبت هفته تشکل‌هواظهار داشت: همه کسانی که دل در گرو خدمت به دیگران دارند، باید صبر خود را افزایش دهند، چراکه ما همواره در معرض آزمایش هستیم.

وی ادامه داد: اینکه در فضای اجتماعی بعد از انقلاب قرار گرفتیم و برای رسیدن به خاستگاه مشترک جهت رسیدن به نقطه تعالی تلاش کردیم به واسطه وجود مردم است که ملتی استثنائی داریم و به واسطه این مردم، جامعه متمدن در تراز انقلاب اسلامی محقق می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد: راهکارهای عملی در حوزه سمن‌ها نیازمند الگوی پیشرفته، شناخت توانمندی ها، ارزیابی، نظارت و کنترل است.

فخاری سپس گفت: نقش سمن های اجتماعی به عنوان حلقه میانی میان جریان حاکمیتی و مردم و بین جمهوریت و حاکمیت قابل توجه است.

وی افزود: در بخش اجرا باید به سمت اقدامات و مدیریت محله محور برویم و اگر مسائل به صورت محله محور در سطح تهران اجرا شود، موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و غیره در قالب نظام مدیریتی کوچک بهتر پیگیری می‌می‌شود، چراکه تجانس و صمیمیت در این قالب بیشتر است؛ از این‌رو تشکیل کارگروه های تخصصی در سطح محلات با سرعت انجام می شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه فعالیت ها سمن‌ها غیرانتفاعی است، تصریح کرد: سطح آگاهی رسانی به مردم و توسعه و ترویج فرهنگ اجتماعی اهمیت فزاینده ای دارد که باید از ظرفیت سمن‌ها در این زمینه بهره برد و عضویت شهروندان در تشکل های اجتماعی برای افزایش آگاهی‌بخشی و مشارکت تقویت شود.

فخاری اظهار داشت: موسسات مردم نهاد باید مورد ارزیابی قرار گیرند و نوع فعالیت‌ها و اثربخشی آنها دیده شود؛ چراکه این ظرفیت جهت کمک به تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته می شود.

وی با بیان اینکه امکانات تسهیلگری در حوزه سمن‌ها لیست شود، افزود: متولیان فرهنگی کنار هم باشند و بر اساس تقویم اقدامات فرهنگی به درستی پیگیری شود و از ظرفیت سمن‌ها استفاده شود، همچنین ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی در تهران متناسب با شرایط اقلیمی هم به لحاظ جمعیت و هم وسعت سرزمینی نیست و سرانه فضای سبز و وجود مراکز فرهنگی و تفریحی کم است که باید در جهت افزایش نشاط اجتماعی تلاش کرد.