مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شهرک صنعتی سالاریه با حضور اعضا و سهامداران شرکت خدماتی برگزار شد.

به گزارش  گویای  صنعت، شهرک های صنعتی  در این مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره،تصویب ترازنامه و صورت های مالی ۱۴۰۱ وتصویب بودجه و شارژ بهاء سال ۱۴۰۲ و سایر موارد دستور کار مجمع این شرکت مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست توانا «نماینده مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران» برگزار شد، بر تعامل و همکاری صنعتگران برای تقویت شرکت خدماتی، لزوم افزایش سهامداران، ضرورت اجرای بندهای تکالیف گزارش حسابرس و لزوم ایجاد ساختار بودجه متناسب با شرح وظایف شرکت خدماتی مورد تأکید قرار گرفت.