حمید خوش سیرت گفت: با توجه به تجربه موفق از اجرای برنامه ها در سال اول خوشه محولات الکترونیکی استان تهران و پس از انجام مطالعات مربوط به پایش سال اول خوشه و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ها ، روز دوشنبه 22 خرداد ماه و با حضور اعضای شورای راهبری خوشه ، پس از بحث و برسی کارشناسی ، برنامه های پیشنهادی سال دوم مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، سرپرست معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران اعلام کرد :با توجه به اهمیت صنعت الکترونیک به عنوان یکی از صنایع پیشران در نیل به اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران و با حمایت های همه جانبه شرکت شهرک های صنعتی تهران ، در سال اول خوشه محصولات الکترونیکی استان تهران ، بیش از۲۷۰ نفر ساعت کارگاه آموشی ، سه رویداد بازدید نمایشگاهی ، به همراه مطالعه بازار کشور عراق ، شناسایی نیاز های فناورانه برای سه واحد صنعتی ، شناسایی ۴۵شرکت مستعد دانش بنیان شدن و شناسایی دو آزمایشگاه تخصصی به عنوان آزمایشگاه مرجع با موفقیت انجام شد.

حمید خوش سیرت همچنین اظهار داشت : با توجه به تجربه موفق از اجرای برنامه ها در سال اول خوشه محولات الکترونیکی استان تهران و پس از انجام مطالعات مربوط به پایش سال اول خوشه و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ها ، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه و با حضور اعضای شورای راهبری خوشه ، پس از بحث و برسی کارشناسی ، برنامه های پیشنهادی سال دوم مورد تایید قرار گرفت.

وی در پایان ضمن اینکه از کلیه ارگانها و سازمان های دولتی درخواست نمود تا اقدامات حمایتی خود را از خوشه محصولات الکترونیکی استان تهران به عمل آورند اظهار امیدواری کرد در پایان پروژه خوشه محصولات الکترونیکی استان تهران گام های اساسی برای رشد تولید و مهار تورم برداشته می شودو شاهد توسعه هر چه بیشتر کشور خواهیم بود .