طی حکمی از سوی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، مدیر روابط عمومی شهرداری قرچک به عنوان عضو کارگروه ارزیابی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب شد.

به گزارش گویای صنعت، طی حکمی از سوی محمد صائبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، حسین ابویسانی مدیر روابط عمومی شهرداری قرچک به عنوان عضو کارگروه ارزیابی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب شد.