برابر هماهنگی های انجام شده،در راستای تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات شهروندان شهرستان قدس،سرهنگ ستاد شاهپور فلاحی از ساعت ۱۰صبح لغایت۱۲روز دوشنبه ۱۴۰۲٫۶٫۱۳ به صورت حضوری در محل ستاد فرماندهی واقع در خیابان شهیدان زنده دل،پاسخگوی مطالبات شهروندان فهیم شهر قدس می باشد.

به گزارش  گویای صنعت، برابر هماهنگی های انجام شده،در راستای تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات شهروندان شهرستان قدس،سرهنگ ستاد شاهپور فلاحی از ساعت ۱۰صبح لغایت۱۲روز دوشنبه ۱۴۰۲٫۶٫۱۳ به صورت حضوری در محل ستاد فرماندهی واقع در خیابان شهیدان زنده دل،پاسخگوی مطالبات شهروندان فهیم شهر قدس می باشد.