در نشستي روند انتقال واحدهای تولیدی به شهرك هاي صنعتي ، احداث مجتمع‌های کارگاهی متمرکز و همچنین ایجاد واحدهای تولیدی در حوزه صنفی و کارگاهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، این نشست با حضور “طهمورث لاهوتی” معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، “سعید صادقی” مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران و اعضای اتحادیه پوشاک تهران و سراجان تهران برگزار شد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه اصناف به شکل ناحیه صنفی در شهرک‌های صنعتی اصناف مستقر می‌شوند، گفت: این موضوع باعث ساماندهی اصناف با هزینه و شرایط مناسب‌تری نسبت به ایجاد شهرک‌های صنفی مستقل می‌شود.
“طهمورث لاهوتی”اضافه کرد: اصناف توانایی و ظرفیت بسیار خوبی در ایجاد اشتغال و گسترش تولیدات داخلی دارند و بخش عمده‌ای از تولید و اشتغال کشور در حوزه فعالیت کسب وکارهای صنفی و واحدهای کوچک است.
وی، تصریح کرد: خوشه سازی، برندینگ ، هم افزایی و افزایش صادرات از مزایای حضور اصناف در شهرک های صنفی خواهد بود