مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، از ابلاغ نظام‌نامه پایگاه‌ها به کلیه واحدهای ستادی وزارت، ادارات کل استان‌ها و مدیران پایگاه‌های میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، رضا سامه افزود: نظر به اهمیت و ضرورت تبیین نظام مدیریت حوزه پایگاه‌ها و با هدف ارتقاء کمی و کیفی، اتخاذ رویکرد جدید همراه با نوآوری، تفویض اختیار، نظارت کارآمد، افزایش انسجام درون سازمانی و ایجاد ساختار یکپارچه، نظام‌نامه پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به عنوان مرجع اصلی برنامه‌ریزی و اقدام در کلیه حوزه‌های مدیریتی ابلاغ شد. برخی از رئوس نظام‌نامه نیز  شامل تعاریف پایه و سطح‌بندی پایگاه‌های میراث فرهنگی، چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و ساختار مدیریتی پایگاه‌ها شامل نظام اداری، نظام مدیریتی، نظام مالی و اعتبارات و نظام حقوقی می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین جزئیات کامل وظایف و اختیارات مسئولین ستادی وزارت، اداره‌کل استان‌ها و مدیران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در چارچوب آن مشخص شده است.
سامه گفت: این نظام‌نامه حاصل تلاش کارشناسانه اداره کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی براساس خرد جمعی برخی صاحبنظران و مدیران پایگاه‌ها و بهره‌مندی از تجربیات گذشته، پس از اخذ مشورت با ادارات کل استانی و بررسی در شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی، به تائید قائم مقام محترم وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور رسید.