فخاری گفت: به تناسب پیشرفت و کار پروژه ها یا به تعبیری تامین منابع مالی  که صورت پذیرفته؛ شاهد هستیم که به مرور بعضی از این پروژه ها ، قابلیت لازم را برای افتتاح پیدا می کند ، تلاش می کنیم بر  اساس دستوری که ریاست محترم جمهور فرمودند به نقطه قابل اطمینانی برسانیم.

به گزارش  گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه چنددرصد از پروژه های مصوب ریاست محترم جمهور به شهرستان ری محقق شده است، بیان کرد: بطور قطع نمیشود ، درصد را بیان کرد؛ ولی پروژه هایی که قاعدتا در سفر ریاست محترم جمهور ، خاصتا در سفر اول که به شهرستان ری صورت پذیرفت ؛ تقریبا همه آن موضوعات در دستور کارقرار گرفته است.

وی ادامه داد: به تناسب پیشرفت و کار پروژه ها یا به تعبیری تامین منابع مالی  که صورت پذیرفته؛ شاهد هستیم که به مرور بعضی از این پروژه ها ، قابلیت لازم را برای افتتاح پیدا می کند ، تلاش می کنیم بر  اساس دستوری که ریاست محترم جمهور فرمودند به نقطه قابل اطمینانی برسانیم.