علیرغم تذکرات قبلی پلیس مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی توسط فروشندگان و مراجعین مجتمع تجاری اپال و درخواست مردمی مبنی بر رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در این فضای تجاری، این فروشگاه تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی، توسط پلیس پلمپ گردید.

به گزارش  گویای صنعت، علیرغم تذکرات قبلی پلیس مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی توسط فروشندگان و مراجعین مجتمع تجاری اپال و درخواست مردمی مبنی بر رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در این فضای تجاری، این فروشگاه تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی، توسط پلیس پلمپ گردید .