کمالیزاده گفت: سال گذشته پروژه مشارکتی _اجتماعی، من شهردارهستم را داشته؛ که ۴۵هزار نفر در شهرداری منطقه۴مشارکت داشتند.

به گزارش گویای صنعت، علی کمالیزاده شهردار منطقه ۴شهرداری تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه میزان مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح منطقه چهار به چه میزان بوده است، بیان داشت: سال گذشته پروژه مشارکتی _اجتماعی، من شهردارهستم را داشته؛ که ۴۵هزار نفر در شهرداری منطقه۴مشارکت داشتند.
وی ادامه داد: از نظر تعداد، بیشترین مشارکت را در بین مناطق تهران داشتیم. پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته؛ که تقدیم مردم می گردد.