چشمان تیز بین و برق آسا که معنای پلک بر هم زدن را نمی‌داند و بر ژرفای تاریکی‌های اذهان تیره دلان همیشگی تاریخ می درخشند و نور می‌افکنند.

به گزارش گویای صنعت، ارتش، اجتماع کثیری از مردان غیور و رزم آوران دلیر است، که همواره جان خویش برکف نهاده و برای حفظ و حضانت از ناموس و مرزهای میهن مقدس خویش، لحظه ای چشم برهم نمی نهند تا مبادا دشمن مکار حتی برای لحظه ای، افکار شوم و عوام فریبانه خود را عملی کند. ارتش، گامهایی استوار در پیکره وجودی یک کشور است.

ارتش؛ نیرویی پرتوان با امدادهای غیبی و معنوی شیر دلان همیشگی صحنه های نبرد است؛ مردانی گمنام در لباس تقوا و عبودیت، که ترجیح می دهند برای همیشه در صفحات تاریخ مبارزه، گمنام بمانند. آنان یاوران همیشه در صحنه هستند و برخود می بالند که لباس رزم بر تن دارند و بصورت دیگری کشور را سازماندهی و مدیریت میکنند تا مبادا به اندازه ی ذره ای از این خاک به دست نامردان روزگار بیفتد و کم شود!

چشمان تیز بین و برق آسا، که معنای پلک برهم زدن را نمی داند و بر ژرفای تاریکی های اذهان تیره دلان همیشگی تاریخ می درخشند و نور می افکنند.

ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها و جاده های پر پیچ و خم حوادث پی در پی روزگار است.

ارتش یعنی صلابت، یعنی امنیت در پوشش تدبیر و تدبر آگاهانه و منسجم یافته است.

ارتش، کوه استواری در دل اصابتهای بیرحمانه دشمنان است.

ارتش اقتدار یک کشور بر اساس ایمان و تقوا بر دست های مخلص مردانی پاک و آسمانی است.