رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بالغ بر 5 همت کالای قاچاق، عنوان داشت: این عملیات با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و استان های سمنان و تهران بزرگ انجام شد.

به گزارش گویای صنعت،سردار “حسین رحیمی” در بازدید از انبارهای کشف شده محل نگهداری کالای قاچاق عنوان داشت: در اجرای طرح های عملیاتی سراسری علیه خودروهای شوتی که معمولا کالای قاچاق را از نقاط و مرزهای جنوبی و سایر مرزها به مرکز کشور انتقال می دهند

وی افزود: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و استان های سمنان و تهران بزرگ و در رصد فعالیت یک باند قاچاق کالا تعداد ۴ انبار که محل دپو ونگهداری کالای قاچاق بود شناسایی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این ابنارهای مملو از میلیون ها تومان کالای قاچاق محرز هستند که متاسفانه در قالب کالای های ته لنجی و ملوانی به کشور وارد شده و توسط خودروهای شوتی به عمق و مرکز کشور انتقال داده می شوند،عنوان داشت: برآورد اولیه ما از ارزش کالای قاچاق شناسایی شده بالغ بر ۵ همت است.
وی افزود: ۴ نفر از اعضا اصلی این باند شناسایی و دستگیر شده اند و کالای کشف شده بعد از شمارش و صورتجلسه کالای کشف شده برای اقدامات بعدی تحویل سازمان اموال تملیکی می شود