گردهمایی و تمرین مشترک مربیان دفاع شخصی بانوان استان تهران، روز گذشته با تدریس استاد اسدزاده مسئول کمیته فنی و مربی پیشکسوت دفاع شخصی انجام شد.

به گزارش گویای صنعت،گردهمایی و تمرین مشترک مربیان دفاع شخصی بانوان استان تهران، روز گذشته با تدریس استاد اسدزاده مسئول کمیته فنی و مربی پیشکسوت دفاع شخصی انجام شد.

گردهمایی و تمرین مشترک مربیان با حضور ۸۰ مربی و ورزشکار رده کمربندی مشکی و قهوه ای در محل هیات جودو استان تهران حدود ۳ ساعت به طول انجامید.

هیات جودو استان تهران