مجموع سرمایه‌گذاری 4 طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که منابع آن از محل ماده ۱۲ تامین می‌شود.

 به گزارش گویای صنعت به نقل از فارس؛شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، چهار طرح را برای کنترل مصرف سوخت در کشور در دستور کار قرار داده است که در مرحله اخذ مصوبه از شورای اقتصاد هستند.

این طرح‌ها شامل «جایگزینی ۴.۳ میلیون بخاری فرسوده با بخاری راندمان بالا»، «نوسازی ۳۴۶ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل شهری نوسازی»، «۸۵ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل برون شهری» و «ایجاد سامانه پایش هوشمند تردد جاده ای برای ۳۶۸ هزار دستگاه ناوگان» است.

جزئیات این چهار طرح در جدول شماره ۱، آورده شده است.

مجموع سرمایه‌گذاری چهار طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که منابع آن از محل ماده ۱۲ تامین می‌شود.