امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر زینت جمهوری اسلامی ۱۷ بهم ۱۴۰۱

امر به معروف و نهی از منکر زینت جمهوری اسلامی

اصل امر به معروف و نهی از منکر نگاهی است که می توان بعنوان فریضه ای الهی، دینی، فرهنگی و اجتماعی که به حق حیاتبخش جریان سیال زندگی است ، زینت بخش روح و محتوای نظام و نهاد " جمهوریت" و " اسلامیت" دانست .