بیانیه
بیانیه اصحاب رسانه در واکنش به ناآرامیهای اخیر ۱۴ بهم ۱۴۰۱

بیانیه اصحاب رسانه در واکنش به ناآرامیهای اخیر

تقویت مرجعیت رسانههای داخلی، راهکار خنثی سازی جنگ شناختی دشمن ملت شریف ایران است.