حجاب
سخن روز مدیر مسئول/حجاب ضامن آزادی زن و تضمین امنیت روانی جامعه ۱۸ تیر ۱۴۰۲

سخن روز مدیر مسئول/حجاب ضامن آزادی زن و تضمین امنیت روانی جامعه

حجاب همواره در تمامی اعصار و ادوار حیات و زیست اجتماعی ، جوامع انسانی، متضمن آزادی بی چون و چرای زنان و همچنین مصونیت بخش بعد امنیت روانی در منظرو مراء افکار عمومی و احساس عمومی جامعه است.