حیدر تورانی
۱۲ آذر ۱۴۰۲
حیدر تورانی:

نشستن  بر قلمدوش قابلیت در میدان کارآفرینی*

عصر حاضر، عصر کنارآمدن با ناسازگاری ها، ناهمگونی ها، تغییرات و توانایی یادگیری های جدید در مقابل توانایی انجام مهارت های جاری و سنتی است. داشتن یک شایستگی، یک مهارت و یک حرفه و شغل در دنیای متغیر امروز، کارآمد و وافی به مقصود نیست، زیرا در فرصت زمانی کوتاه، احتمال آن می رود که […]