سرهنگ دوستعلی جلیلیان
از کلیه نیرو و امکانات لجستیک انتظامی جهت تامین امنیت سفرریاست جمهور به ری بکار گرفته شد ۱۴ بهم ۱۴۰۱

از کلیه نیرو و امکانات لجستیک انتظامی جهت تامین امنیت سفرریاست جمهور به ری بکار گرفته شد

سرهنگ جلیلیان گفت: تمهیدات ترافیکی، انتظامی، امنیتی با استفاده از کلیه نیرو و امکانات لجستیکی و آماده باش صد درصدی کارکنان جهت تامین امنیت سفر رئیس جمهور اندیشیده شد. از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گروه های عملیاتی یگان امداد و ویژه نیز بعنوان کمکی در اختیار پلیس ری قرار گرفت.

دستگیری ۲۶۲ متهم در «رعد ۱۸» پلیس ری ۱۴ دی ۱۴۰۱

دستگیری ۲۶۲ متهم در «رعد ۱۸» پلیس ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از اجرای هجدهمین مرحله از طرح رعد پلیس و دستگیری ۲۶۲ متهم خبر داد.